2019. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2019. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1. TESTS

1.B
2.B
3.C
4.A
5.C
6.D
7.A
8.A
9.D
10.C
11.D
12.A
13.B
14.C
15.D


 

16.–25. Atbildi izsaki kā naturālu skaitli.

16. Elementārdaļiņas ātrums ir 1,4 * m/s, un tā virzās pa taisnu trajektoriju 5 * sekundes. Cik metrus šajā laikā veic elementārdaļiņa?

s = v * t = 1,4 * * 5 * = 9

Atbilde: 9


 

17. Cik ir dažādu četrciparu skaitļu, kuru pierakstā ir izmantoti tikai cipari 1 un 0, turklāt katrs no skaitļiem satur vismaz vienu ciparu 0?

1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110

Atbilde: 7


 

18. Nosaki funkcijasmazāko iespējamo vērtību.

Atbilde: 3


 

19. Dots funkcijas y = 2x – 1 grafiks (sk. att.). Nosaki vai aprēķini funkcijas pieaugumu, ja arguments palielinās no –1 līdz 2.

Atbilde: 6


 

20. Lode šķelta ar plakni, kas iet caur lodes centru. Šķēluma laukums ir 90 . Aprēķini lodes virsmas laukumu.

Atbilde: 360


 

21.

Atbilde: 60 grādi


 

22. Riņķim apvilktas trapeces ABCD perimetrs ir 24 cm. Aprēķini trapeces pamatu AD un BC garumu summu.

BC + AD = AB + CD = p/2 = 24/2 = 12

Atbilde: 12


 

23. Piramīdas ABCD šķautnes DA, DB, DC ir savstarpēji perpendikulāras un DA = DB = DC = 6 cm. Aprēķini piramīdas ABCD tilpumu.

Atbilde: 36


 

24. Ja n ir naturāls skaitlis, tad f(n) izsaka skaitļa n ciparu skaitu. Aprēķini izteiksmes f(12) + f(345) vērtību.

Atbilde: 5


 

25. Reklāma vēsta: „Pērc četras biļetes par trīs biļešu cenu.” Cik procentu liela ir atlaide?

Atbilde: 25%


 

2.DAĻA

1. uzdevums

Atrisini nevienādību 

Risinājums:


 

2. uzdevums

Konusa aksiālšķēlums ir trijstūris ABC, kura malu garumi ir 13 cm, 13 cm, 10 cm. Aprēķini konusa tilpumu.

Risinājums:

1) No aksiālšķēluma trijstūra ABC

 (dots)

Tātad  AB = AC = 13 un AC = 10

Tas nozīmē, ka rādiuss r ir puse no pamata AC

2) Trijstūris AOB

Pēc Pitagora teorēmas: 

3) 


 

3. uzdevums 

a) Atrisini vienādojumu 

b) Nosaki tās saknes, kas pieder intervālam 

Risinājums:

 vai 

1)  atrisinājums:

Saknes intervālā: 

2)   nav atrisinājuma reālos skaitļos.


 

4. uzdevums

Dota izteiksme  visām pieļaujamām a vērtībām. Izpildi darbības un atbildi uzraksti kā binoma pakāpi.

Risinājums:


 

5. uzdevums

b) Vērtību apgabals:

c) Funkcijas nulle: 

Funkcijas vērtības negatīvas: 


 

6. uzdevums

Trijstūra malu garumi ir 7 cm, 8 cm un 13 cm. Aprēķini trijstūra lielākā leņķa lielumu.

Risinājums:

Pretī garākajai malai atrodas lielākais leņķis. Tiks izmantota kosinusa teorēma.

Pēc kosinusa teorēmas:

Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?