2016. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2016. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1.TESTS

1.B
2.C
3.D
4.C
5.C
6.A
7.D
8.A
9.D
10.D
11.A
12.B
13.B
14.C
15.B


 

16.–25. Atbildi izsaki kā naturālu skaitli.

16. No visiem skolas skolēniem 90% ir mobilais tālrunis. No tiem, kuriem ir mobilais tālrunis, 20% lieto pieslēgumu Kamene. Cik procentu no visiem skolas skolēniem lieto mobilo tālruni ar pieslēgumu Kamene?

20% no 90% = 0,2 * 0,9 = 0,18 = 18%

Atbilde: 18%


 

17.Atrisini vienādojumu

Atbilde: x = 5


 

18. Dots kvadrātfunkcijas grafiks (sk. att.). Aprēķini vai nosaki koeficienta p vērtību.

Atbilde: p = 2


 

19. Nosaki lielāko veselo skaitli, kurš pieder nevienādības atrisinājumu kopai.

Atbilde: x = 2


 

20. Doti punkti A(1; 1) un B(4; 5). Aprēķini vektora AB moduli (garumu).

Atbilde: 5


 

21. Pagriežot ap punktu A, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, regulārs trijstūris ABC attēlojas par regulāru trijstūri AKL. Par cik grādiem veikts pagrieziens, ja leņķis starp AB un AL ir 80° (sk. att.)?

Atbilde: 140°


 

22. Konuss šķelts ar plakni, kas perpendikulāra konusa augstumam BO un iet caur tā viduspunktu C (BC = CO). Šķēlumā veidojas riņķis, kura laukums ir 8. Aprēķini konusa pamata laukumu.

Atbilde: 32


 

23. Dots funkcijasgrafiks (sk. att.). Nosaki vai aprēķini funkcijas pieaugumu, ja arguments palielinās no 2 līdz 10.

Atbilde: 4


 

24. Iekārtas vērtību N (EUR) atkarībā no laika apraksta funkcija N(t) = 500 * ,kur t – iekārtas ekspluatācijas laiks (gados). Aprēķini jaunas iekārtas (nav bijusi ekspluatācijā) vērtību.

t = 0gadi (jauni)

N(0) = 500 * = 500 * 1 = 500(eiro)

 Atbilde: 500 EUR


 

25. Skolā centralizētos eksāmenus kārtoja 20 skolēni. No tiem bioloģijas eksāmenu kārtoja 10 skolēni, fizikas eksāmenu kārtoja 5 skolēni. Zināms, ka 3 skolēni kārtoja gan bioloģijas, gan fizikas eksāmenu. Cik skolēnu nekārtoja nevienu no šiem abiem eksāmeniem?

Tikai bioloģiju – 7

Tikai fiziku – 2

Gan bioloģiju, gan fiziku – 3

20 – 7 – 3 – 2 = 8

Atbilde: 8


Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?