2015. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes


2015. gada 12. klases matemātikas eksāmena atbildes. Eksāmens izrēķināts <98%

1.TESTS

1.C
2.B
3.A
4.C
5.D
6.A
7.C
8.D
9.B
10.C
11.A
12.B
13.A
14.D
15.D


 

16.–25. Atbildi izsaki kā naturālu skaitli.

16. Aprēķini vērtību skaitļu faktoriālu dalījumam .

Atbilde: 90


 

17. Funkciju   un y = 3 – x grafiki krustojas punktā A(2; 1). Nosaki sakni vienādojumam.

Atbilde: x = 2


 

18. Dota funkcija  . Aprēķini izteiksmes f (4) vērtību.

f(4) =

Atbilde: f(4) = 6


 

19. Nosaki funkcijas y = 5 – 2sinx lielāko vērtību.

sinx ∈ [-1; 1]

-2sinx ∈ [-2; 2]

5 – 2sinx ∈ [3; 7]

Atbilde: y = 7


 

20. Nosaki vektora AB moduli.

Atbilde: 4


 

21. Ap riņķa līniju apvilkta četrstūra triju malu garumi ir doti (sk. att.). Aprēķini ceturtās malas garumu.

5 + 15 = x + 8

20 = x + 8

Atbilde: 12


 

22. Uz riņķa līnijas ar centru punktā O atlikti punkti A, B, C un D tā, ka loki AB, BC un CD ir vienādi (sk. att.). Nosaki leņķa BAD lielumu grādos.

Atbilde: 60 grādi


 

23. Kalnu novada sociālais dienests aptaujāja ģimenes par bērnu skaitu tajās. Dati apkopoti tabulā. Izmantojot tabulā doto informāciju, nosaki bērnu skaita ģimenē mediānu.

Atbilde: 2


 

24. Grafikā attēlota maksa (centos) par vēstules nosūtīšanu atkarībā no vēstules masas (gramos). Nosaki, cik centu jāmaksā par 60 gramu smagas vēstules nosūtīšanu.

Atbilde: 100 centi


 

25. Par laikā nenomaksātu nodokli tiek aprēķināta kavējuma nauda – par katru nokavēto dienu 0,05% no nenomaksātā nodokļa vērtības. Uzņēmējs nav nomaksājis 100 eiro lielu nodokli. Cik centu liela kavējuma nauda uzņēmējam tiks aprēķināta par 15 kavējuma dienām?

0.05/100 * 100 * 15 = 0,05 * 15 = 0,75 eiro = 75 centi

Atbilde: 75 centi


Lapas: 1 2 3Vai šis atrisināja tavu problēmu?